ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง หน้าแรก กระดานถาม-ตอบ เข้าระบบ
บริการฐานข้อมูล
งานวิจัย
องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด
วิทยากร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคลากร
สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง
การเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ
การเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ
ชาวเขา (6 เผ่า)
สารสนเทศสุขภาพของ
คนไทยในพื้นที่สูง

สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สถิติ Website

หน้านี้ 000744 วันนี้ 1
048191 วันนี้ 2
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 คน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของเยาวชนชาวเขา เผ่าม้ง บ้านป่าคา ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างเดือนตุลาคม 2546 - กรกฎาคม 2547 จำนวน 80 คน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย การรณรงค์ การเผยแพร่เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม ตามแบบสอบถาม การสังเกต การเก็บข้อมูลเชิงลึก อธิบายผลการศึกษาด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ก่อนและหลังการวิจัย โดยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และPaired Sample t - test

ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการจัดกิจกรรมสุขศึกษาให้กับเยาวชน พบว่าเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย การรับรู้ความรุนแรง และโอกาสเสี่ยงจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ดีกว่าก่อนการวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย ดีกว่าก่อนการวิจัย แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงาน ความหลากหลายของกิจกรรม การเพิ่มพูนทักษะด้านการประเมินความเสี่ยงบนถนน และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสมที่สุด สำหรับสังคมชาวไทยภูเขา เผ่าม้ง


 

บริการข้อมูลข่าวสาร  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 122 ม.8 ถ.จามเทวี  ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทร 0-5426-9277 โทรสาร 0-5433-9042

power by mr.pongsak saipeng drpongs011@gmail.com