V 1.0   สารสนเทศสุขภาพคนไทยในพื้นที่สูง ยินดีต้อนรับ


เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน
   

::Download
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
คนไทยพื้นที่สูง.xlsศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 122 ถ. จามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทร. 054-269-277 โทรสาร.054-339-042 E-mail:hhdc@anamai.mail.go.th