ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง หน้าแรก กระดานถาม-ตอบ blog เข้าระบบ
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
แผนการจัดการความรู้
คณะทำงานการจัดการความรู้
ผลการประเมินตนเอง
IC mapping
CKO Profile
ตารางอิสระภาพ
คลังความรู้
KM 2555
KM 2554
KM 2553
KM 2552
KM 2551
KM 2550
KM 2549
สมัครสมาชิก blog

สมาชิกคนเขียน blog
Johne520
Smithc713
Johne151
Johne729
Johnb750
Johna353
Johnf457
Johne909
Smithe168
Johnb296
Johnb57
Johnd372
Johnc214
Johna559
Johnc953
Johng66
Johnc96
Johnb465
Johnc313
Johnd686
อรพรรณ จันต๊ะชัย
ชวาลกฤศ กาญจนธนาเลิศ
ชัยวัฒน์ สุวรรณวิภาต
สมชวน ใจกระจ่าง
น้ำเพชร ศิริมังฆศรี
อโณทัย พรมชัย
สมควร ใจกระจ่าง
นิตยา แสงเล็ก
ศรีวรรณ ทาวงศ์มา
รุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สถิติ Website

หน้านี้ 001535 วันนี้ 3
043030 วันนี้ 5
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม คน

ความภาคภูมิใจในการทำงาน ปี 2552

ความภาคภูมิใจในการทำงาน ปี 2552

นางศรีวรรณ  ทาวงศ์มา  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                           

ปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง  กรมอนามัย

ผลงานดีเด่น 

1. ผลงานด้านวิชาการและการศึกษาวิจัย  ได้ผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมชาวเขา  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอ  ตำบลป่าไหน่  ตั้งแต่ปีงบประมาณ   2550-2552  พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลวิชาการ  ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรต่างๆ  เช่น  แกนนำภาคประชาชน  แกนนำภาครัฐและเอกชน  และแกนนำภาคท้องถิ่น  ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนสนับสนุนเทคโนโลยีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ

                จากผลงานดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลดีเด่น  แกนนำภาครัฐในการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  ประจำปี 2550-2552                               

                2. ด้านการดำเนินงานการจัดการความรู้  เป็น CKO ของหน่วยงาน  ได้นำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งแต่ปี 2547- ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  รวมทั้งภารกิจหลักและภารกิจรองของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยมีความมุ่งหวังว่ากระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้จะสามารถพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้  

จากผลงานดังกล่าว ได้รับคำชมเชยจากคณะทำงานการจัดการความรู้  กรมอนามัย ว่า ศูนย์ฯ ได้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร  และผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก        

3. ด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ของหน่วยงาน  ขับเคลื่อนและผลักดันการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA

4. ด้านการพัฒนาระบบราชการของศูนย์ฯ  เป็นคณะกรรมการ ทำหน้าที่ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน  อำนวยการ เสนอแนะ  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ กรม

                5. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ  โดยยึดหลักครองตน  ครองคน  ครองงาน  ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและประพฤติตนโดยยึดหลักตามข้อบังคับกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  กรมอนามัย พ.ศ. 2551 ร่วมกำหนดนโยบายและจัดทำแผนการดำเนินงานทางศูนย์ฯ  ประสานงานวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานระหว่างฝ่ายต่างๆ  ติดตาม  กำกับ  ประเมินผลการดำเนินงาน  รวมทั้งปัญหา  อุปสรรค  และผลของการดำเนินงานด้านพัฒนาวิชาการ  งานผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี  งานสื่อและโสตทัศนศึกษา  งานศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก  งานบุคลาการ  งานห้องสมุด  และงานสารบรรณ                    เป็นต้น       

ท้ายนี้  มีความภาคภูมิใจที่เป็นคนกรมอนามัยและจะรักษาภาพลักษณ์ของกรมอนามัย และหน่วยงาน ตลอดไป

 

..................................................

 

 

[อ่าน:1661] [ความคิดเห็น:11] [วันที่:2010-03-09 08:57:41] ผู้เขียน:ศรีวรรณ ทาวงศ์มา
 

 
ความคิดเห็นที่ 9
1
[ชื่อ:1] [E-mail:1] [วันที่:2015-04-29 05:09:11] [IP:46.98.39.59]

ความคิดเห็นที่ 8
1
[ชื่อ:1] [E-mail:1] [วันที่:2015-04-29 05:09:02] [IP:46.98.39.59]

ความคิดเห็นที่ 7
1
[ชื่อ:1] [E-mail:1] [วันที่:2015-03-20 08:30:14] [IP:187.145.223.194]

ความคิดเห็นที่ 6
1
[ชื่อ:1] [E-mail:1] [วันที่:2015-03-20 08:29:59] [IP:187.145.223.194]

ความคิดเห็นที่ 5
1
[ชื่อ:1] [E-mail:-1'] [วันที่:2015-03-20 08:29:55] [IP:187.145.223.194]

ความคิดเห็นที่ 4
1
[ชื่อ:-1'] [E-mail:1] [วันที่:2015-03-20 08:29:51] [IP:187.145.223.194]

ความคิดเห็นที่ 3
-1'
[ชื่อ:1] [E-mail:1] [วันที่:2015-03-20 08:29:47] [IP:187.145.223.194]

ความคิดเห็นที่ 2
1
[ชื่อ:1] [E-mail:1] [วันที่:2015-01-7 12:41:41] [IP:108.17.75.45]

ความคิดเห็นที่ 1

เป็นข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถมาก ๆ

น่ายกย่องและนำไปเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงาน

[ชื่อ:วิภาณี] [E-mail:wipanee.p@hotmail.com] [วันที่:2010-10-22 15:03:28] [IP:118.173.239.70]


แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
E-mail
ความคิดเห็น
แทรกไฟล์
    แสดงความคิดเห็น       ซ่อนความคิดเห็น  
 KM CENTER ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 122 ม.8 ถ.จามเทวี  ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทร 0-5433-9041 โทรสาร 0-5433-9042

power by mr.pongsak saipeng drpongs011@gmail.com