ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

1

2

3

4

 
 

 เข้าสู่ระบบ
<

Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
งานวิจัยเกี่ยวกับอนามัยวัยรุ่น
 
 
 

ชื่อเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ของเยาวชนชาวเขา เผ่าม้ง

บ้านป่าคา ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ผู้วิจัย รุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ และดุษณี แพสุวรรณ

ปีที่ทำการศึกษา 2547

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของเยาวชนชาวเขา เผ่าม้ง บ้านป่าคา ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างเดือนตุลาคม 2546 - กรกฎาคม 2547 จำนวน 80 คน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย การรณรงค์ การเผยแพร่เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม ตามแบบสอบถาม การสังเกต การเก็บข้อมูลเชิงลึก อธิบายผลการศึกษาด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ก่อนและหลังการวิจัย โดยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และPaired Sample t - test

ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการจัดกิจกรรมสุขศึกษาให้กับเยาวชน พบว่าเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย การรับรู้ความรุนแรง และโอกาสเสี่ยงจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ดีกว่าก่อนการวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย ดีกว่าก่อนการวิจัย แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงาน ความหลากหลายของกิจกรรม การเพิ่มพูนทักษะด้านการประเมินความเสี่ยงบนถนน และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสมที่สุด สำหรับสังคมชาวไทยภูเขา เผ่าม้ง

 

ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของกระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของวัยรุ่นชายชาวเขาเผ่ามูเซอ

ผู้วิจัย กรรณิการ์ มณีวรรณ, สมควร ใจกระจ่าง และนิตยา แสงเล็ก

ปีที่ทำการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของชุมชน และโลกปัจจุบัน คือ โรคเอดส์ การหาแนวทางการแก้ไขจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่ง ประชากรบนพื้นที่สูงในประเทศไทยก็พบปัญหานี้เช่นกัน โดยเฉพาะเผ่ามูเซอ ที่พบอัตราการติดเชื้อสูงกว่าเผ่าอื่น ๆ อันเนื่องมาจากวัฒนธรรม และประเพณี เพื่อหาแนวทางการลดการติดเชื้อเอดส์ในเผ่าดังกล่าว ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาวิจัยโดยนำกระบวนการกลุ่มมาเป็นรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่นชายชาวเขาเผ่ามูเซอ ซึ่งได้เลือกพื้นที่บ้านจะคือ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายมีทั้งสิ้น 27 คน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างได้รับการประเมินความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ก่อนและหลังการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ผ่านการทดสอบและวัดความเชื่อมั่นแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ข้อมูลทั่วไปและการปฏิบัติป้องกันโรคเอดส์เสนอเป็นความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ และเจตคติก่อนและหลังได้รับการเข้ากระบวนการกลุ่ม และทดสอบค่าที(Paired t-test) กำหนดระดับความสำคัญที่ P < 0.01 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 เดือน ซึ่งมีกิจกรรมเน้นหนักต่างกันคือ

กระบวนการกลุ่มครั้งที่ 1 เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความรุนแรงของโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นต่อการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจวัยรุ่น พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ประเพณีของชุมชนที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ วิธีคุมกำเนิดในวัยรุ่น วางแผนวิเคราะห์ชุมชนตนเองและวางแผนเพื่อเผยแพร่ความรู้โดยกลุ่มวัยรุ่น

กระบวนการกลุ่มครั้งที่ 2 เน้นการร่วมวิเคราะห์ถึงสาเหตุการระบาดของเชื้อ HIVs ในชุมชน ใช้กิจกรรมทดลอง กึ่งสาธิต เช่นกิจกรรมแลกน้ำ ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงโอกาสเสี่ยง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กระบวนการกลุ่มครั้งที่ 3 เน้นกระบวนการเรียนรู้จากของจริง โดยเชิญผู้ติดเชื้อเอดส์มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการสัมผัสโรค ความรุนแรงของโรค การเจ็บป่วยเมื่อมีอาการของโรค การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องผลกระทบที่เกิดจากโรคเอดส์ การประเมินการเผชิญปัญหา และการนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชุมชนต่อไป

กระบวนการกลุ่มครั้งที่ 4 กระตุ้นวัยรุ่นสร้างกิจกรรมเพื่อให้ตนเองและชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยน ความรู้ ระหว่างชุมชนกับกลุ่มวัยรุ่นชาย การเดินรณรงค์และการประกวดคำขวัญ

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการกลุ่มตามรูปแบบข้างต้นสามารถสร้างความตระหนักต่อวัยรุ่นชายตลอดจนกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้านให้ทราบถึง ความรุนแรงของโรค โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค และผลกระทบเมื่อเป็นโรค ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ได้ โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมระดับดีร้อยละ 25.9 เป็นร้อย 96.3 ส่วนการปฏิบัติได้วัดพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง เช่น การดื่มสุราลดลงจากร้อยละ 48.1 เหลือร้อยละ 33.3 และจะดื่มในช่วงประเพณีกินวอของชนเผ่าเท่านั้น สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ไม่มีหลังดำเนินการกระบวนการกลุ่ม จากการศึกษาครั้งนี้ได้เรียนรู้ว่า การปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ และกระบวนการกลุ่มเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหา โรคเอดส์ในชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอ และหากนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชาวเขาที่พบปัญหาเช่นเดียวกัน ก็จะเป็นวิธีที่จะลดอัตราการติดเชื้อโรคเอดส์ในชุมชนพื้นที่สูงได้

 

ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นชาวเขา เผ่าม้ง

ผู้วิจัย สมควร ใจกระจ่าง วิทยานิพนธ์ศึกษา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นชาวเขา เผ่าม้ง กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นชาวเขา เผ่าม้ง นอกระบบโรงเรียน ที่มีอายุระหว่าง 13- 19 ปี จำนวน 316 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย Crammer’s V และ Chi-square Test

ผลการวิจัย พบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นชาวเขา เผ่าม้ง เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.5 และเพศหญิง ร้อยละ 46.5 มีอายุเฉลี่ย 16 ปี เคยมีพฤติกรรมทางเพศในด้านการติดต่อไปมาหาสู่กับเพื่อนต่างเพศมากที่สุดร้อยละ 65.2 และต่ำสุดเคยสำเร็จความใคร่ให้ตนเอง ร้อยละ 18.0 ในกลุ่มวัยรุ่นชาวเขา เผ่าม้งที่เคยมีเพศสัมพันธ์จะเป็นเพศชาย ร้อยละ 53.3 และเพศหญิง ร้อยละ 15.0 มีเพศสัมพันธ์กับคนรัก ร้อยละ 76.8 ซึ่งกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์จะใช้ถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศเพียง ร้อยละ 20.5

2. ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ในทุกด้าน คือ อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การย้ายถิ่น ค่านิยมเรื่องเพศ สิ่งกระตุ้นทางเพศ และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน

3. ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกด้าน คือปัจจัยด้านความรู้เรื่องเพศศึกษา และเจตคติเรื่องเพศ

 
 
« มีนาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

เกี่ยวศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง

บริการต่าง ๆ

คลังความรู้

ติดต่อเรา

หน่วยงานกรมอนามัย

รายจ่ายประจำปี
-สารสนเทศสุขภาพคนไทยพื้นที่สูง
-Hi-info Rapid 2556
-ระบบบริหารจัดการวัสดุ HHDC
-Anamai Book
-HHDC e-Book
-Health Knowledge Center -หน่วยงานส่วนกลาง
-หน่วยงานส่วนภูมิภาค
-หน่วยงานอื่น ๆ
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 122 ม.8 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0-5426-9277 โทรสาร 0-5433-9042 
อีเมล์ : hhdc@anamai.mail.go.th

Copyright 2008 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
خرید وی پی ان خرید vpn خرید vpn خرید vpn دانلود فیلم دانلود رایگان فیلم خرید کریو خرید vpn دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn خرید کریو خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن دانلود فصل سوم شهرزاد خرید vpn خرید vpn خرید vpn Google